Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cesta: /srv/Cyclone3/_addons/App

Apps sú v štruktúre Cyclone3 obsahovými/funkčnými aplikáciami.

Každá z aplikácií je určená pre konkrétny typ binárneho alebo textového obsahu.

Číslovanie je založené na podobnom príncípe ako účtovnícka kategorízácia, napr.:

 • 9** - ecommerce aplikácie a obchodné vzťahy
  • 900 - bannerový systém
  • 910 - produkty
  • 920 - objednávky
  • 930 - RFP
  • 940 - zľavy a poukážky
  • 950 - obchodné ponuky
 • 7** - organizácie a ich vzťahy
  • 710 - organizácie
  • 720 - zmluvy
  • ...

Aplikácie sú navzájom prepojené priamo cez ID v tabuľke, alebo cez relácie medzi tabuľkami.

Napr.

Niektoré aplikácie sú navzájom funkčne prepojené, napr. video aplikácia a510 si vyžaduje aplikáciu obrázkov a501 - z videa sa generujú náhľady.

Štruktúra aplikácie

Štandardizované aplikácie majú štruktúru dát, knižníc a modulov postavenú na rovnakých princípoch.

Súbory

Pre príklad - štruktúra globálnej aplikácie článkov v /srv/Cyclone3/_addons/App/401.

Zložka s globálne platnými templatmi pre aplikáciu:

 • obsahuje templaty pre inline objekty v renderovanom texte - napr perex/telo článku, v aplikácii produktov popis produktu, v organizáciách popis organizácie, ...
 • definuje sa pre typ výstupu - v HTML výstupe môže byť pre inline YouTube video iframe s linkou na video, alebo html player s playlistom pre video, v XML výstupe pre ten istý text by to mohol byť napr tag VIDEO s cestou k videu
 • v editácii v admine sa obrázok, natívne video, aj externé video vkladajú ako náhľadový obrázok s parametrami - podľa nich sa renderer rozhoduje, či obrázok na webe vykresliť ako obrázok s linkou na originál (pre fancybox), alebo ako video player, ...
 • globálne templaty pre inline obsah je možné upraviť pre celú doménu, ale aj v samotnom konkrétnom TPL - napr, detail článku vykreslí video štandardne ako player, v TPL zobrazenia súvisiaceho článku len ako obrázok s názvom
_dsgn/
	default.xhtml.tpl.d/					- zložka s templatmi pre XHTML výstup
		_init.xml							- templaty pre inline objekty v perexe/tele článku

Zložka s modulmi a cron/job skriptami.

_mdl/
	401-article.clean.cron					- cron pre "vyčistenie" tabuliek návštevnosti a emo hodnotenia článkov (optimalizácia výkonu)
	401-article.reindex.cron				- reindexácia článkov - staršia verzia a401-article_reindex jobu
	401-article_cat_list.0.mdl				- zoznam kategórií článkov - stará verzia, XSGN (kvôli spätnej kompatibilite starších webov)
	401-article_cat_list.2013.mdl			- zoznam kategórií článkov - aktuálna verzia
	401-article_cat_tree.0.mdl				- strom kategórií článkov - stará XSGN verzia
	401-article_cat_view.0.mdl				- zobrazenie detailu článkovej kategórie
	401-article_list.2013.mdl				- zoznam článkov - aktuálna verzia
	401-article_list.lite.mdl				- zoznam článkov - stará verzia, XSGN
	401-article_list.tpl.mdl				- zoznam článkov - novšia verzia, TPL
	401-article_view.2013.mdl				- detail článku - aktuálna verzia
	401-article_view.lite.mdl				- detail článku - stará verzia
	401-article_view.lite.smdl				- supermodul článku - stará verzia
	a401-article_reindex.job				- job pre reindexáciu článkov, používa funkciu z knižnice App::401::functions

Zložky nižšej úrovne pre knižnice App::401::KNIZNICA

mimetypes/									- knižnica parseru textu a inline objektov pre aplikáciu článkov
	html.pm									- funkcie parseru App::401::mimetypes::html

Moduly, db štruktúra a knižnice prvej úrovne

_init.pm									- inicialiácia aplikácie, vytvorenie defaultných kategórií, nastavenie default úrovní priorít, metadát,...
a160.pm										- lokalizácia funkcie pre získanie popisu prepojení na článok/kategóriu (zobrazuje sa napr. v admine - editor článku > prepojenia)
a301.pm										- rozšírenie práv pre aplikáciu, napr. získanie info o editorovi, ktorý vytvoril obsah (článok, kategóriu, atď)
a401_struct.sql								- štruktúra tabuliek aplikácie
functions.pm								- vytvorenie nového článku, indexácia článku, vyhľadanie uzla sitemapy podľa prepojenia na kategóriu článkov,...
keywords.pm									- funkcia na extrakciu kľúčových slov z textu
mimetypes.pm								- rozšírenie globálneho parsera textu

Databáza

Štruktúra databázových tabuliek je definovaná SQL súborom a401_struct.sql.

Databázové tabuľky majú zvyčajne štruktúru tabuliek a stĺpcov podľa data štandardu.

Podľa tohto SQL sa vytvárajú tabuľky pri vytváraní novej doménovej služby, ale aj pri aktualizácii db modelu (pomocou tom3-chtables) - napr. ak je potrebné navýšiť počet znakov pre konkrétny stĺpec.

 • No labels