Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hlavný konfiguračný súbor doménovej služby, resp. hlavnej domény a jej subdomén.

Obsahuje všeobecne platné kľúče a prihlasovacie údaje (banking, prepojenia na ERP, CRM, ...).

Hodnoty môžu byť upravované a dopĺňané lokálnou konfiguráciou local.conf.

$tom::setup

Hlavný konfiguračný hash s hodnotami, ktoré majú byť dostupné v TPL (cez premennú domain.setup) alebo editovateľné cez Cyclone3 XUL Admin.

Používané nastavenia:

  • kontaktné maily
  • ceny dopravy
  • dostupnosť dopravy/platobného systému pre legislatívu
  • všeobecné formátovanie údajov pre celý web (napr. formát dátumu, ceny)
  • upresnenie nastavení pre vyhľadávanie (napr. boost pre konkrétny parameter výrobku - napr. akcia)
  • poradie platobných systémov pre legislatívu
  • ...

Nastavené hodnoty je možné upavovať cez administračné rozhranie.

Zmeny konkrétnych údajov sa po uložení zapisujú do override súboru config.json.