Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po povolení Safari volá rovnakú linku ako pri (de)aktivácii v nastaveniach.

Pre naše účely voláme cez XHR "našu" unifikovanú url, zhodnú s backendom pre Firefox/Chrome, napr.:

Code Block
https://muziker.sk/json/sk/web_push_subscribe

Máme tak možnosť si poslať špecifickejšie údaje pre subscribe.

Aktivácia/Deaktivácia na základe zmeny nastavení notifikácií

...