Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Override konfigurácie $tom::setup.

Za/Prepisuje sa automaticky pri každom uložení zmien v Cyclone3 XUL Admine.

Pre zfunkčnenie je potrebné do master.conf pridať za definíciu $tom::setup tento override:

%tom::setup_orig = %tom::setup;

if (-e $tom::Pm . '/config.json')
{
	eval {
		use JSON;
		use Hash::Merge qw( merge );
		Hash::Merge::set_behavior('RIGHT_PRECEDENT');
		
		open(SETUP,'<'.$tom::Pm.'/config.json');
		#local $/;
		my $json_text = <SETUP>;
		close SETUP;
		#print '---'.$json_text.'---';
		my %setup_overrides = %{decode_json($json_text)};	
		my %combined = %{ merge( \%tom::setup, \%setup_overrides ) };
		%tom::setup = %combined;
	}
}

Eval blok zabezpečuje, že sa vadný JSON override nenačíta.

  • No labels