Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cyclone3 má integrovanú základnú podporu pre unit testing, pomocou engine "prove" a s použitím štandardných nástrojov jazyka perl, ktoré sa používajú pri inštalácií nových balíčkov.

  • Engine je "prove", príkaz na vykonávanie testov je "c3-prove"
  • Všetky testy sa vždy umiestňujú do lokálnych, alebo master doménových adresárov do podadresára ".t" a každý test má koncovku ".t"
  • Knižnice pre testy sa používajú oficiálne perlové Test::*, hlavne Test::More

Príklad bez použitia doménového containera, súbor "00_dependency.t"

#!/usr/bin/perl
use Test::More;

ok( 1 + 1 == 2 );
ok( 2 + 2 == 4 );

done_testing;

Príklad s použitím doménového containera, súbor "00_domain.t"

#!/usr/bin/env c3-prove
use open ':utf8', ':std';
use if $] < 5.018, 'encoding','utf8';
use utf8;

use Test::More;

ok($tom::H_www);

done_testing;

Testy je možné vykonávať priamo z konzoly všetky cez príkaz c3-prove, alebo jednotlivé testy priamo vykonaním samotného testu

c3-prove
cd .t
./00_dependency.t

Pre príklady ako sa vykonávajú testy, je sa možné pozrieť tu:

http://search.cpan.org/~exodist/Test-Simple-1.302086/lib/Test/More.pm

  • No labels