Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vytvorenie reCaptcha účtu:

https://www.google.com/recaptcha

 • v doménach je potrebné nastaviť všetky domény, ktoré budú reCaptcha overovanie zobrazovať
 • v nastaveniach novovytvoreného účtu sú 2 hashe - site key a private key - obidva je potrebné dať do konfigurácie webu, ideálne do master.conf:
$tom::setup{'recaptcha'}{'site'} = "asASJkaj4...aaw4";
$tom::setup{'recaptcha'}{'secret'} = "234asd...asdasd3";

Implementácia v html:

      <script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=[% lng %]'></script>
      <form action="?|?|" method="post" id="zem_spieva_signup_form" accept-charset="utf-8">
				<div class="g-recaptcha" data-sitekey="[% domain.setup.recaptcha.site %]" data-tabindes="9"></div>
				<input type="submit" value="Send" />
			</form>

Implementácia v module:

      my $recaptcha_success = 1;
			
      eval {
        use JSON;
        use LWP::UserAgent;
        
        my $ua = LWP::UserAgent->new;
        
        my $tmp = $ua->post(
          'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify',
          {
            'secret' => $tom::setup{'recaptcha'}{'secret'},
            'response' => $main::FORM{'g-recaptcha-response'}
          }
        );
        
        my $result = from_json($tmp->decoded_content);
        
        main::_log(' recaptcha success value: '.$result->{'success'});
        
        if($result->{'success'} ne 'true')
        {
          $recaptcha_success = 0;
        }
      };
      
      if ($@)
      {
        main::_log("recaptcha validation problem ".$@, 1);
      }
      
      if ($recaptcha_success)
      {
				...
			}
$main::FORM{'g-recaptcha-response'} je pevný názov poľa vo formulári, generovaný reCaptcha skriptom.